เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

           การคมนาคมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมต่อกับอำเภอทางด้านตอนใต้ของจังหวัด เช่น อำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องอาศัยทางหลวงหมายเลข 108 เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความกว้างขนาด 4 ช่องจราจร ยกเว้นในช่วงที่ผ่านเขตเมือง ขนาดลดลงเหลือ 2 ช่องจราจร ด้านข้างมีชุมชนหนาแน่นไม่สามารถขยายผิวจราจรได้ ประกอบกับเส้นทางสายดังกล่าวเป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย จึงทำให้ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 108 ช่วงผ่านเขตเมืองหางดง สันป่าตอง และชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว มีความหนาแน่นมากเกินขีดความสามารถ จำเป็นต้องก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด